KIZÇEVDER BURS YÖNERGESİ

KIZÇEV YILLIK BURSLARI

1) GENEL KURALLAR

1. Burslar yıllık bazdadır ve aylık ödeme şeklindedir. Öğrencilerin okulda eğitim aldığı aylar için ödenir.

2. Burs verilecek öğrenci sayısının, aylık burs miktarlarının ve ödeme zamanının belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

3. Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki kategoriler derneğin imkanları ölçüsünde öncelenir:

 a. Anne ve/veya babanın yokluğu,

 b. Maddi imkânları yetersiz gazi ve şehit çocukları,

 c. Zihinsel veya bedensel engelliler,

 d. Eski bursiyerler.

4. Bursiyer adaylarında aranan başlıca vasıflar aşağıda belirtilmiştir:

Öğrencinin;

a. İSTANBUL’da bulunan devlet eğitim kurumlarının örgün programlarında ya da özel üniversitelerde %100 burslu olarak okuyor olması,

b. eğitimi için maddi yardıma ihtiyacının olması,

c. öğrenciliğe yakışmayacak tutum ve davranış içinde bulunmaması ve/veya ülkemizin bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulunduğuna dair yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararının olmaması,

d. genel not ortalamasının bulunduğu dönem itibari ile 100 üzerinden en az 50 ya da 4 üzerinden en az 2 olması (Yeni kayıtlı öğrencilerde bu şart aranmaz. Ayrıca özel durum nedeniyle bu ortalamadan daha düşük ortalamaların kabul edilmesi yetkisi Dernek Yönetim Kurulu’ndadır.),

e. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmaması ve/veya başka yerden nakdi burs ve kredi almaması (Kredi ve Yurtlar Kurumundan -KYK- alınan öğrenim kredisi hariç).

2) BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. KIZÇEV burs başvuruları, 1 Eylül Cuma günü saat 10.00’da başlayacak olup 7 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de sonlanacaktır.

2. Burs almak isteyen öğrenciler KIZÇEV web sayfasındaki Burs Başvuru İlanlarını takip ederek web sayfasında yer alan Burs Başvuru Formunu doldururlar.

3. Derneğin mevcut bursiyerleri her burs dönemi başında başvuru formunu doldurarak talep edilen evrakları mail ile gönderirler. Başvurusunu yenilemeyenlerin bursu iptal edilir.

4. Burs başvurusunda Derneğe teslim edilen dokümanlar Derneğe aittir, adaylara iade edilmez.

5. İlk defa burs alacak öğrenciler başvuru formunu doldurduktan sonra ön elemeden geçirilir.

6. KIZÇEV Burs Komitesinin değerlendirmesi sonrası mülakata girmesi uygun görülen öğrencilere mail yolu ile bildirim yapılacaktır.

7. Adaylar mülakatlarda istenilen tüm belgeleri kurula sunmak zorundadır. Mülakat ve belgelerin incelemesi neticesinde burs almaya hak kazananlar belirlenir.

8. En geç iki hafta içerisinde sonuçlar belirlenerek adaylara mail ile bildirilir.

9. Burs hakkı kazanamayan adaylara mail ile bilgilendirme yapılmaz.

3) BURSUN SÜRESİ VE DEVAM KOŞULLARI

1. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Ancak Dernek her yıl, yukarıda belirlediği üzere var olan bursiyerlerden tekrar başvuru alır ve devamı konusunda karar verir. Geçerli mazereti olan bursiyerin durumu, Dernek tarafından ayrıca dikkate alınır.

2.KIZÇEV 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 150 öğrenciye aylık 1.750 (bin yedi yüz elli) Türk Lirası burs verecektir.

3. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).

4. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının mevcut olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.

Öğrencinin,

a) Fiilen öğrenciliğinin devam etmemesi veya sınıf/dönem tekrarı yapması,

b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisinin kesilmesi,

c) Genel Kurallar’ın 4. maddesindeki vasıflarının devam etmediğinin tespit edilmesi,

d) Mezun olması veya burs süresini tamamlaması,

e) Burs almaktan vazgeçtiğini bildirmesi,

f) Üç aydan fazla tedavi görmesi, istirahat veya rapor alması,

g) Disiplin cezası alması veya tutuklanması,

h) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunması (Derneğe yanlış beyanda bulunanların, bursları kesildiği gibi dernekten aldığı burs miktarı kendilerinden talep edilir.),

i) Dernek yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmemesi,

j) Vefat etmesi,

k) Medeni durumunun değişmesi,

l) Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtdışına gitmesi (Öğrenci döndüğünde tekrar bursa başvurabilir.),

m) Dernek tarafından yıl içerisinde düzenlenen etkinliklere katılımının yıl sonunda %30’un altında kalması

Durumunda bursunun kesilmesine Yönetim Kurulunca karar verilir. Yukarıdakiler dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler de Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Bursun kesilmesi durumunda öğrenci herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

4) İSTENEN EVRAKLAR

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin tarafımıza ibraz etmesi gereken evraklar aşağıda listelenmiştir:

 1. Adli Sicil Kaydı
 2. Öğrenci Belgesi
 3. Transkript Belgesi
 4. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Kendisi)
 5. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Anne ve Baba)
 6. Nüfus Kayıt Belgesi Veli (Aile)
 7. Anne ve Baba’ya Ait Tapu Belgesi
 8. Anne ve Baba’ya Ait Araç Belgesi
 9. Öğrenciye Ait KYK Burs ve Kredi Bilgileri
 10. Kirada Oturuyorsanız Kira Kontratı Fotokopisi
 11. Engelli ise Engellilik Rapor Fotokopisi
 12. Depremzede ise Hasar Tespit Sorgulama Belgesi

5) DİĞER HÜKÜMLER

a) Bu yönerge’nin kapsamadığı konular hakkında yapılacak işlemler Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

b) Yönergenin Dernek tarafından kabulünden önce başlamış burslar bu yönergenin kapsamı dışındadır.

SOSYAL FAALİYET DESTEKLERİ

KIZÇEV bursiyerlerine sadece maddi destek vermiyor, bunun yanı sıra onların eğitimlerine, kariyerlerine ve sosyal yönden gelişimlerine destek sağlamak amacıyla ücretsiz faaliyetlerde bulunuyor.

Yıl boyunca Derneğimizin misyonu doğrultusunda özel gün etkinlikleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri, Seminerler, Söyleşiler, Konferanslar

İngilizce Konuşma Kulübü

Sosyal Faaliyetler (Geziler, Atölyeler, Film ve Kitap Kritikleri)

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Mentörlük Desteği

Psikolojik Destek

Dernek merkezimizde bulunan 3500 kitaplık kütüphaneden istedikleri zaman diliminde yararlanma imkânı

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

KIZÇEV’in bursları karşılıksızdır ancak eğitime desteğin artması amacıyla öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkânı olduğu takdirde kendisi gibi bir öğrenciye katkıda bulunmayı, KIZÇEV aracılığıyla burs vermeyi bulunduğu ortamda KIZÇEV’in tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü olarak KIZÇEV’e her zaman destek olmayı kabul eder.