KIZ ÇOCUKLARI EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1 – Derneğin Adı: “Kız Çocukları Eğitim Derneği” dir.

Derneğin kısa Adı: KIZÇEVDER’ dir.

Derneğin Merkezi İstanbul’ dur.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Resmi senet metninde kısaca ‘’Dernek’’ adıyla anılacaktır. Dernek, çalışmalarında kısaltma olarak KIZÇEVDER ibaresi kullanacaktır.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

Madde 2- Dernek, Hukuka bağlı, temel insan haklarına saygılı, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, üstün vasıflı bir gençlik yetiştirilmesine katkı sağlamak, fen-matematik gibi branşlar başta olmak üzere sayısal ve sözel bilimler üzerine çalışma yapmak ilgililer arası dayanışma ve birliktelik oluşturarak sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi geliştirilmesini sağlamak ihtiyaç sahipleri ve özellikle kız çocukları ve aileleri için eğitim, sağlık, barınma, giyim, burs vb. konularda yardımda bulunmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

 Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 7. Üyelerinin yararlanmaları ve bos zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 8. Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 9. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 11. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 14. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
 17. Öğrencileri bi arada tutmak onlara ders çalışabilecekleri elverişli ortamı sunmak.
 18. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.
 19. Geçmiş ve gelecek olan nesle eski edebi akımlar hakkında aydınlatmak.
 20. Matematik severleri bir arada tutmak matematik dersini eğlenceli hale getirmek.
 21. Öğrenciye ders çalışacağı alanları ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemek.
 22. Maddi olanakları yerinde olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımlarda bulunmak.
 23. 0kuma günleri yapmak,
 24. Dernek matematik-fen-edebiyat-tarih vb. branşlar basta olmak üzere sayısal ve sözel bilimler için çalışmalar yapmak ilgili çalışma alanları için etkileşimde bulunmak ve üyeleri arasında araştırmalar yapıp gerekli birlik beraberliği sağlamak;
 25. Sorunlu bir durum içindeki ihtiyaç sahibi kişilerin moralini yükselterek yasam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak, köy okullarında okuyan çocuklara yardımda bulunmak ve ihtiyaç sahibi okulların tadilat işlemlerini için çalışmalar yapmak ve toplum faaliyetlerini etkinleştirmek, yetim ve öksüzlere yardımda bulunmak.
 26. Engellilere (Fiziksel ve Zihinsel) her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak ve engellilerin topluma kazandırılmasını sağlamak.
 27. Maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak yurt içinde ve dışında çağdaş eğitim esaslarına göre okutmak, yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştirmek.
 28. Toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ile kültürel ve ahlaki birliktelikleri sağlamak ve toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal, kültürel hizmetler yapmak.
 29. Kimsesiz, yaslı, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her türlü insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri, yolda kalmışları, himaye etmek, ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak.

30.  Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen felaket, afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, konut, yakacak, temizlik ve sair bütün şartlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.

31.  Çevre temizlik ve sağlığı, tarihi, kültürel ve turistik bölge ve eserlerin korunmasını, halka tanıtılmasını ve kültürümüze kazandırılması konularında, kamu yararına yönelik etkin ve sonuç alıcı çalışmalar yapmak.

32.  Yetim, öksüz ve eğitimini tamamlamakta güçlük çeken çocuklara burs vermek, her türlü maddi ve manevi destekte bulunmak.

33.  Hasta ve tedaviye muhtaç çocuk genç yaşlı insanlara yardımcı olmak ve moral ve motivasyon artırıcı etkinliklerde bulunmak.

34.  Ulusal ve uluslararası düzeyde çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak.35.  Okul Derslerinde ve ilerideki aile ve iş haytalarında onlara katkı sağlayacak online ve yüz yüze eğitimler, seminerler, etkinlikler düzenlemek, gönüllü olarak üniversite öğrencileri ve öğretmenlerimizce yararlarına sunabileceğimiz özel ders yardımları yapmak. Gerekli ders materyalleri konusunda kitap-bilgisayar-kırtasiye vb. ayni ve nakdi yardımda bulunmak. 

Derneğin Faaliyet Alanı, Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi seklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yayınla Genel Merkeze bildirilir. 

Üyelikten Çıkma Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. 

Üyelikten Çıkarılma Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1.  Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2.  Verilen görevlerden sürekli kaçmak,

3.  Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4.  Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5.  Üye olma şartlarını kabul etmiş olmak, Yukarda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. 

Dernek Organları Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.1.  Genel Kurul,2.  Yönetim Kurulu,3.  Denetim Kurulu, 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü Madde 7 – Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel Merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur. Genel Kurul;

1.  Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2.  Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 

Çağrı Usulü, Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine veya iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fırkada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı Usulü Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa bu durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanları ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri Madde 8 – Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi bos bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Madde 9 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1.  Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları ile Yedeklerinin seçilmesi,

2.  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.  Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4.  Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.  Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6.  Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkı verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karar bağlanması,

7.  Dernek için gerekli olan malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8.  Yönetim kurulunca dernek çalışmalarıyla ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9.  Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücretle her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek günlük ve yolluk miktarların tespit edilmesi,

10.  Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11.  Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması,

12.  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13.  Derneğin vakıf kurması,

14.  Derneğin feshedilmesi,

15.  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16.  Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17.  Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri Madde 10- Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantıda görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’ yi belirler. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğunun sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri, Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1.  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2.  Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlem yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3.  Derneğin çalışmalarıyla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4.  Genel kurulun verdiği yetkiyle taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,

5.  Genel kurulun verdiği yetkiyle şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6.  Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7.  Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmasını sağlamak,

8.  Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9.  Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10.  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11.  Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12.  Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13.  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri Madde 11 – Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri, Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.   

Derneğin Gelir Kaynakları Madde 12 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1.  Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL , aylık olarak da 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,

2.  Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerin karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin yüzde ellisi altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3.  Gerçek ve tüzel kendi isteği ile derneğe yaptığı bağış ve yardımlar,

4.  Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5.  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6.  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7.  Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8.  Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler Madde 13 – Defter tutma esasları: Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin dernekler yönetmeliğin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço hesabına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işetmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 Kayıt Usulü, Derneğin defter ve kayıtları dernekler yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. 

Tutulacak Defterler, Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1.  Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2.  Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3.  Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen Evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4.  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5.  Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzalarıyla aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6.  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir. 

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1.   (a) Bendinin 1,2 ve 3. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2.  Yevmiye defteri ve büyük defter: bu defterlerin tutulma usulüyle kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığının verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

Defterlerin Tasdiki, Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç) kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan yevmiye defterinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi, İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK16 da belirtilen) ‘’İşletme Hesabı Tablosu’’ düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri Madde 14 – Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernek Yönetmeliği EK-17 de örneği bulunan) ‘’Alındı Belgesi’’ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleriyle yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (dernekler yönetmeliği ek 13’ te örneği bulunan) ‘’Gider Makbuzu’’ veya ‘’Banka Dekontu’’ gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Derneler yönetmeliği ek 14’ te örneği bulunan) ‘’Ayni Yardım Teslim Belgesi’’ ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) ‘’Ayni Bağış Alındı Belgesi’’ ile kabul edilir. Bu belgeler; EK-13, EK-14 ve EK-15’TE gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur.  

Alındı Belgeleri, Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘’Alındı Belgeleri’’ (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesiyle dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi, Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek olan kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da yer alan) ‘’Yetki belgesi’’ dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fırkaya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süre ile saklanır. 

Beyanname Verilmesi Madde 15 – Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK 21’de sunulan) ‘’Dernek Beyannamesi’’ dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idari amirliğine verilir. 

Bildirim Yükümlülüğü Madde 16 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi, Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK 3’te yer alan) genel kurul sonuç bildirimi mülki idari amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idari amirliğine verilir. 

Taşınmazların Bildirilmesi Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) ‘’Taşınmaz Mal Bildirimi’ ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir. 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi, Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği Ek-4’te verilen) ‘’Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi’’ doldurup mülki idari amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.   

Değişikliklerin Bildirilmesi, Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) ‘’Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi’’ ; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) ‘’ Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi’’ doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi Madde 17 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri Madde 18 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu Madde 19- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. 

Şubelerin Görev ve Yetkileri Madde 20 – Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek örgütüdür. 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler Madde 21 – Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’ dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’ de de uygulanır. 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği Madde 22 – Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını Genel Merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirtilecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel Merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımıyla şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı on (10)’ dan fazla ise, bu üyeler içinde bir (1) olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile Genel Merkez genele kuruluna katılım hakkına sahiptir. Genel Merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel Merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel Merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmediği sürece oy kullanamazlar. Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar Genel Merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma Madde 23- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği Madde 24 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurulda katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyeleri 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan yelerin oylarının2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli Madde 25 – Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. 

Tasfiye İşlemleri, Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına ‘’Tasfiye Halinde Kız Çocukları Eğitim Derneği’’ ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini tamamlamakla baştan sonuna kadar görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeler, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.  Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerinin tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği Madde 26 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

     
     
     
     
     
     
     
     

 Bu tüzük 26 (Yirmi altı) maddeden ibarettir.