1-Giriş

Kız Çocukları Eğitimi Derneği “KIZÇEVDER” veya “Dernek” olarak, dernek üyelerinin “Üye”, derneğe destek veren ve birlikte faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların “Kurum ve Kuruluşlar”, bursiyer adaylarının “Aday Bursiyer”, bursiyerlerin “Bursiyer” ve Bağışçıların “Bağışçı” tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen özel ve özel nitelikte olmayan her türlü bilgi “özel ve özel nitelikte olmayan kişisel veri”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla hukuka uygun olarak toplanmakta, işlenmekte ve gerekmesi halinde başta yetkili kurum ve kuruluşları olmak üzere üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

İşbu aydınlatma metni, Üyeler, Kurum ve Kuruşlar, Aday Bursiyerler, Bursiyerler ve Bağışçıların, kendilerine ait olan özel ve özel nitelikte olmayan kişisel verilerinin işlenme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış olup, KVKK uyarınca toplanması ve işlenmesi zorunlu olan kişisel veriler ile diğer kişisel veri faaliyetlerine dair açıklamalar içermektedir.

2-Kişisel Verileri Toplama ve İşleme Amaçlarımız

Dernek olarak Üyeler, Kurum ve Kuruluşlar, Aday Bursiyerler, Bursiyerler ve Bağışçılarımızın kişisel verilerini;

 • Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Üyelerin, genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi üye Dernek üyelerin önelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,
 • Derneklerin üyeleri arasında, üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Üyeler, Kurum ve Kuruluşlar ve Bağışçıları, derneğin faaliyetleri, yapılan toplantı, etkinlik vb. konularda bilgilendirmek,
 • Üye, Kurum ve Kuruluşlar ve Bağışçılar, yapabileceği şikâyet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Derneğin yönetimine ilişkin haklı ve meşru menfaatlerimizi korumak,
 • Dernek güvenliğini sağlamak,
 • Aday bursiyer ve bursiyerlerin, kontrol ve denetimi ile burs tahsis ve ödemelerinin tüzük ve yönetmeliğimize uygun yapıldığını kontrol etmek,
 • Bağışçıların, bağış çalışmalarını gerçekleştirmek üzere elektronik yollar veya mail vasıtasıyla iletişim kurmak,
 • Bağışçıların, bağış karşılığı düzenlenecek makbuzda yer alan bilgileri doldurmak,
 • Verilerin saklanmak üzere aktarılması,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amaçlarıyla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir.
3-Toplanan Kişisel Verileriniz

Üyeler, Kurum ve Kuruluşlar, Bağışçılar ile derneğe aday bursiyer olarak başvuranların burs tahsis sürecinde toplanmakta ve işlenmekte olan kişisel verileri ile bursiyerlerin kişisel verileri aşağıda belirtilmiş olup kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz. Toplanan Kişisel Verileriniz:

 • Adı- Soyadı,
 • T.C. Kimlik Numarası,
 • Kimlik Bilgileri (Doğum Yeri-Tarihi, Kayıtlı Olunan Yer, Anne-Baba Adı)
 • İş İletişim Bilgileri (Adres, Tel)
 • Ev İletişim Bilgileri (Adres, Tel)
 • Cep Telefonu Numarası Bilgisi
 • Elektronik Posta Adresi Bilgisi
 • Eğitim Bilgileri,
 • Üyelik Bilgileri,
 • Banka Hesap Bilgileri

Aday Bursiyer ve Bursiyerlerin:

 • E-Devletten Alınacak Vukuatlı Nüfus Dökümünde Yer Verilen Bilgiler,
 • Medeni Durum Bilgisi ve Evli ise Eş Bilgisi (Ad-Soyad-Meslek-Cep Tel)
 • Mezun olduğu okul bilgileri, (halen devam etmekte olduğu okul-bölüm-enstitü, dal ve öğrenci belgesinde sunulan bilgiler)
 • Son öğretim yılına ait karne, not dökümü ve başarı belgeleri,
 • Üniversite bitiriş AGNO, transkript
 • Adli Sicil Kaydı Dökümünde Yer Verilen Bilgiler
 • Banka Hesap Bilgileri
 • İlgilinin kaldığı yer: a. Aile b. Yurt c. Akraba d. Arkadaş e. Diğer
 • Kalınan Yer İçin Yapılan Ödeme Tutarı
 • Gelir Getirici Bir İşte Çalışılıp Çalışılmadığı
 • İlgilinin Anne-Baba İletişim Bilgileri (Adres-Tel-E Posta),
 • Ailenin Kaldığı Evin Sahiplik Durumu Ya Da Ödenen Kira Tutar Bilgisi
 • Öğrenciye ve Aile Fertlerine Ait Menkul-Gayrimenkul Bilgileri Ve Detaylı Döküm Listesi, Yoksa Olmadığına Dair Belgede (E-Devlet) Yer Verilen Bilgiler
 • Ailenin Detaylı Gelir Kaynağı (Annenin Onaylı Gelir Belgesi-Tutarı, Babanın Onaylı Gelir Belgesi-Tutarı, Diğer..) Bilgileri
 • Başka Bir Kuruluştan Burs Alınıp Alınmadığı, Burs Verilen Kurum Adı, Burs Tutar bilgisi,
 • Kurumumuzdan Burs Alan Kardeş Olup Olmadığı, var ise tutar bilgisi,
 • Bedensel Engelli Olup Olmadığı Bilgisi,
 • Anne-Baba Sağlık ve Medeni Durum,
 • Anne-Baba Tahsil-Meslek, SGK Kayıt Durum Bilgileri
 • Kardeş Sayısı/Okuyan Kardeş Sayısı/Kardeş Medeni Durum-İş Durum Bilgileri
 • Lise Öğrencileri İçin Veli/Vasi İkametgâh Bilgisi
 • Fotoğraf

Aydınlatma metni içerisinde yukarıda sayılı veriler gerçek kişi olan dernek üyelerine, aday bursiyer ve bursiyerlere, bağışçılara, kurum ve kuruluşlara ait olduğu ölçüde KVKK kapsamında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.

Bu veriler doğrultusunda toplanan KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında özel nitelikte verileriniz için ayrıca kanun gereği açık rızanıza başvurulacaktır.

Kişisel verilerin aktarılması, Derneğimiz tarafından dernek amaçları doğrultusunda gerekli çalışmaların dernek organları tarafından yapılması; Derneğimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; hukuki süreçler, mali işler ve 2. Maddede belirtilen toplama ve işleme amaçlarında sayılan amaçlarla Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara; dernek amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz üniversitelere, okullara, STK’lara,kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve  tüzel kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, yurtiçi kurum ve kuruluşlara, bankalara ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz web sitemize yaptığınız, direk mail gönderdiğiniz veya bizzat elden yaptığınız başvurularınız otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilecektir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’ nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda “Kişisel Verileri Toplama ve İşleme Amaçlarımız” başlıklı 2. maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda açık rızanıza başvurulmaktadır.

Açık rızanızı gerektiren bilgiler,

Sağlık Bilgileriniz,

Herhangi bir sosyal medya kanalında yer almayan fotoğrafınız,

Adli sicil kaydınız.

 

4-KVKK 11. Madde Kapsamında Haklarınız

 

Derneğimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 3. f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

 

5-Haklarınız Kapsamında Başvuru Yolları

 

Kişisel verilerinizi; KVKK ve ilgili diğer mevzuat ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni ile ilgili diğer politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde işlemekte, saklamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

Bu halde Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizin olması halinde öncelikle veri sorumlusu olan Derneğimize başvurabilir, başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde cevabı öğrenme tarihinden itibaren30 gün içinde, başvurabilir ve her halde başvuru tarihinizden itibaren 60 gün içinde Kanun’un 14. Maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz. Yapacağınız yazılı başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Kız Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEVDER), Fetih Mah. Tahralı Sok. No:7 Kavakyeli İş merkezi Ablok No:22 Ataşehir/İST. adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’ da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi nasıl işlediğimiz, sakladığımız veya hangi üçüncü kişilere aktardığımız hususunda detaylı bilgi almak için, sizler için hazırladığımız Aydınlatma Metni’ ni inceleyebilir ve konu ile ilgili sorularınızı info@kizcev.com elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Kız Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEVDER)

İletişim Adresi: Kız Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEVDER), Fetih Mah. Tahralı Sok. No:7 Kavakyeli İş merkezi Ablok No:22 Ataşehir/İST.

E-Posta Adresi: info@kizcev.com